photo: Agata Grzybowska

Syria, 2012

A Syrian family crosses the Orontes River where it separates Syria and Turkey.